Nástroje pre predstaviteľov samospráv

Ak ste primátor, starosta, poslanec alebo úradník v miestnej samospráve, ktorý by rád/rada prispel/a k tomu, aby jeho samospráva bola lepším miestom pre život, máte niekoľko možností na to ako to urobiť práve teraz. Návody pre lepšiu samosprávu poskytujú štyri nástroje, ktoré ukážu možnosti ako:

Verejná etika

autor: Fakulta sociálnych a ekonomických vied v Bratislave, Ústav verejnej politiky
Public ethics

Online nástroj na samohodnotenie úrovne verejnej etiky vo Vašej samospráve má formu dotazníka, logicky rozdeleného do niekoľkých oblastí, aby komplexne pokryli obsahové nároky témy verejnej etiky v kontexte 12 princípov dobrého spravovania. Dotazník sa venuje nasledujúcim oblastiam:

 1. Integrita a transparentnosť volených predstaviteľov samosprávy - primátor/starosta a poslanci
 2. Verejné zdroje a volebná kampaň
 3. Kontrolné mechanizmy
 4. Zamestnanci mestského/miestneho/obecného úradu
 5. Transparentnosť mestského/miestneho/obecného úradu a komunikácia s občanmi
 6. Rozhodovacia činnosť a vzťahy so súkromným sektorom

V každej z oblastí je niekoľko výrokov resp. otázok, na ktoré je potrebné odpovedať prostredníctvom škály možností nie/čiastočne/áno; neviem; netýka sa. Ku niektorým otázkam sú pripravené vysvetľujúce komentáre a tiež je vytvorený priestor na priloženie dôkazu o pravdivosti označenej odpovede či zanechania komentáru k otázke.

Výstupy

1. Národný benchmark - výsledky z roku 2022 - celkový rating všetkých samospráv, ktoré sa zapojili do hodnotenia verejnej etiky.

2. Dotazník na sebahodnotenie - nástroj, vďaka ktorému môžete porovnať kvalitu spravovania vo vašej samospráve s priemerom SR a identifikovať tak vaše silné a slabé stránky.

Hodnotenie korupčného rizika

autor: Fakulta sociálnych a ekonomických vied v Bratislave, Ústav verejnej politiky
Corruption Risk Assessment (CRA)
Súbory na stiahnutie

Miestne financie

autor: Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Local Finance Benchmark (LFB)

Dobrá miestna správa závisí od dostatočných finančných zdrojov a od správnych postupov finančného riadenia, ktoré umožňujú miestnym orgánom ponúkať služby prispôsobené očakávaniam ich občanov. Na základe toho vyvinulo Centrum expertízy pre dobrú správu vecí verejných Rady Európy nástroj s názvom Local Finance Benchmarking, ktorý je určený miestnym orgánom a podporuje rozhodovanie založené na dôkazoch, čím im pomáha čo najlepšie využiť dostupné zdroje. Nástroj hodnotí miestne finančné zdroje a postupy finančného riadenia ich kvantifikáciou pomocou skóre podľa štandardizovaného súboru kritérií. Skóre sa potom porovná s výsledkami v iných podobných obciach, čím pomáha identifikovať, kde konkrétne sa nachádza priestor na zlepšenie.

Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) pod vedením medzinárodného experta Rady Európy v roku 2022 po prvýkrát implementovalo tento nástroj na území Slovenska. Vyškolení experti počas niekoľkých mesiacov spolupracovali s 10 slovenskými mestami a obcami na pilotnom hodnotení, ktoré pozostávalo z 81 položiek, ktoré si môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Na základe analýzy údajov z hodnotenia vyplynulo niekoľko spoločných záverov:

 • Skóre v kategórii „Zdroje“ (A) bolo vyššie a homogénnejšie ako skóre v kategórii „Finančný manažment“ (B), kde bol zaznamenaný vyšší rozptyl odpovedí;
 • V kategórii „Zdroje“ (A) boli najvyššie hodnotenia dosiahnuté v otázkach, ktoré do značnej miery závisia od vnútroštátnych zákonov a noriem. Tieto vysoké skóre zodpovedajú nízkej štandardnej odchýlke medzi obcami v rovnakých položkách, čo ukazuje, že situácia je na celom území relatívne konzistentná;
 • Najnižšiu mieru odpovedí dosiahli otázky v kategórii „Finančný manažment“ (B) a to konkrétne otázka týkajúca sa posudzovania PPP projektov (6.2) a otázka týkajúca sa ekonomických operácií komerčného charakteru a zapojenia obcí (6.4);
 • Najnižšie skóre v kategórii „Zdroje“ (A) bolo pri otázke zapojenia miestnych samosprávnych združení do tvorby miestnych daní (2.2); Najväčší rozptyl skóre bol pri položkách ako je existencia finančných rezerv vyčlenených na súdne spory (7.6), finančná stabilita spoločností vo vlastníctve samospráv (13.4) a schopnosť vyrovnať príjmy s výdavkami (10.1);
 • V kategórii „Finančný manažment“ (B) sa najlepší výkon dosahuje v oblasti transparentnosti finančných operácií (5.8), auditu finančných výkazov (5.3), existencie viacročného rozpočtového rámca (1.1) a postupov na konsolidáciu rozpočtov agentúr podriadených samosprávam (2.5).
Súbory na stiahnutie

Strategické plánovanie

autor: Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Strategic Municipal Planning (SMP)

V jednom z odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o budovaní kapacít na miestnej a regionálnej úrovni sa uvádza, že efektívna demokracia a dobrá správa vecí verejných na všetkých úrovniach sú nevyhnutné na predchádzanie konfliktom, podporu stability, uľahčenie hospodárskeho a sociálneho pokroku, a teda vytváranie trvalo udržateľných komunít, v ktorých chcú ľudia žiť a pracovať, teraz aj v budúcnosti.

Spoluzodpovednosť a spolurozhodovanie o miestnom rozvoji sú dôležitou súčasťou v kontexte efektívnosti riadenia a dodržiavania štandardných noriem demokratickej krajiny. Centrum expertízy pre dobrú správu vecí verejných pri Rade Európy disponuje nástrojom, ktorý vychádza z presvedčenia, že stratégia rozvoja obce nie je len dokumentom prezentujúcim základné smery pre činnosť orgánov samosprávy ale je strategickým plánom rozvoja pre celú miestnu komunitu. Za mimoriadne dôležité pokladá zabezpečiť adekvátne zloženie tímu pre prípravu stratégie a zvoliť vhodné nástroje pre verejné konzultácie, ktoré umožnia efektívnu participáciu významného zastúpenia miestnych občanov. Takýto postup je v súlade s 12 princípmi dobrého demokratického vládnutia Rady Európy, medzi ktoré patrí aj participácia, účinnosť a efektivita, či udržateľnosť a dlhodobé zameranie.

Nástroj Rady Európy bol na území Slovenska implementovaný Združením občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktoré v rámci projektovej aktivity spolupracovalo s niekoľkými samosprávami pri príprave kvalitných návrhov strategických plánov rozvoja obce v súlade s príslušnými právnymi predpismi ako aj 12 princípmi dobrého demokratického vládnutia a odporúčaniami Rady Európy. Niektoré z nich si môžete pozrieť nižšie.

Strategické plány za samosprávy