Národný benchmark verejnej etiky

V roku 2022 bol zrealizovaný prvý zber dát na základe sebahodnotiaceho dotazníka, do ktorého sa zapojilo 35 samospráv s takmer 1,4 miliónom obyvateľov. Vďaka ich účasti bol vypočítaný národný benchmark v oblasti verejnej etiky za Slovensko za roku 2022. Základný rámec pre vytvorenie online dotazníka poskytla metodika, vypracovaná Radou Európy (viac o nej sa dočítate tu), ktorá bola následne slovenskými expertkami a expertmi na lokálnu samosprávu prispôsobená tak, aby bola zmysluplná a zrozumiteľná pre respondentov zo samospráv.
Celá výsledná správa

Zoznam zapojených samospráv v roku 2022

Samosprávy s vypočítaným celkovým hodnotením:

Bratislava (magistrát), Bratislava - Dúbravka, Bratislava - Petržalka, Bratislava - Podunajské Biskupice, Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Vrakuňa, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Fiľakovo, Handlová, Humenné, Komárno, Krompachy, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Turá, Stupava, Šamorín, Šurany, Žilina

Samosprávy bez vypočítaného celkového hodnotenia:

Bardejov, Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Rača, Holíč, Kežmarok, Michalovce, Svidník, Trenčín

Ako bol národný benchmark vypočítaný

V prvom kroku je vypočítaná priemerná odpoveď na každú otázku - ako priemer všetkých odpovedí (na danú otázku), ktoré nie sú vyššie spomenutými extrémnymi odpoveďami (teda aj za samosprávy, ktoré nemajú priradené celkové hodnotenie). Následne sa tieto priemerné odpovede agregujú do podkategórií resp. oblastí a výsledného hodnotenia rovnakým spôsobom ako pri jednotlivých samosprávach. Podrobnejšie informácie o metodike možno nájsť tu.

Ako čítať výslednú správu

Výsledná správa obsahuje štyri časti, z toho 3 sa nachádzajú na titulnej strane, štvrtá na stranách 2 - 6. Stručné vysvetlenie jednotlivých častí:

  1. Výsledné hodnotenie samosprávy a jej porovnanie s distribúciu výsledného hodnotenia za všetky samosprávy.
  2. Hodnotenie samosprávy zvlášť za každú oblasť a porovnanie s priemerom všetkých samospráv.
  3. Tri silné a slabé stránky. Ide o tri podoblasti s najväčším kladným a najväčším záporným rozdielom medzi hodnotením za danú samosprávu a priemerom za všetky samosprávy.
  4. Podrobné odpovede za danú samosprávu na všetky otázky a porovnanie odpovede s priemerom. Pokiaľ je odpoveď (1; 0,5 alebo 0) väčšia ako priemer plus štandardná odchýlka za všetky samosprávy, ide o "výrazne lepšiu" odpoveď (modrý štvorček vedľa odpovede), pokiaľ je menšia ako priemer mínus štandardná odchýlka, ide o "výrazne horšiu odpoveď" (oranžový štvorček vedľa odpovede).