Metodika samohodnotenia verejnej etiky

Hodnotenie za jednotlivé samosprávy

Dotazník je zložený zo 147 otázok (ukazovateľov), ktoré sú zoskupované do 21 podkategórií, tie do 6 oblastí a tie do jedného výsledného hodnotenia. Výsledné hodnotenie, ako aj hodnotenie oblastí a podkategórií vzniká ako vážený priemer odpovedí na jednotlivé otázky (ukazovatele). Zoznam otázok s váhami je dostupný tu. Odpoveď "áno" predstavuje 100 % z váhy príslušnej otázky, odpoveď "čiastočne" 50 %, odpoveď "nie" 0 %, odpovede "neviem" a "netýka sa" sa nezapočítavajú.

Technické poznámky