Archív nástrojov

Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných

autor: občianske združenie Dobrý úradník
ELoGE - The European Label of Governance Excellence

V čom spočíva tzv. dobré vládnutie? Akými princípmi sa riadi?

Už v 14. storočí boli dôsledky dobrého a zlého vládnutia zvečnené do veľkolepej fresky Ambrogia Lorenzettiho nachádzajúcej sa v radnici talianskeho mesta Siena. Dobré vládnutie je tu reprezentované cnosťami ako Múdrosť, Spravodlivosť, Veľkodušnosť, Miernosť, Rozvážnosť, Pevnosť, Mier a Bezpečnosť, čo sa v bežnom živote prejavuje spokojným životom občanom, spravodlivosťou a všeobecným prospechom. Oproti tomu sú ako necnosti zodpovedné za zlé vládnutie zobrazené Tyrania, Pýcha, Márnivosť, Zrada a Ukrutnosť - prejavujúce sa v bežnom živote občanov mesta strádaním, neporiadkom, všeobecným chaosom a celkovo životom v strachu a utrpení.

Európska demokratická spoločnosť vychádza z hodnôt, ktoré boli definované ako 12 princípov dobrého vládnutia. Akreditovaný partner Rady Európy, občianske združenie Dobrý úradník, pre Vás preto pripravilo e-learningovú platformu, vďaka ktorej si môžete rozšíriť svoje znalosti o zásadných hodnotových otázkach pri dobrej demokratickej správe. Nielenže Vás prevedie jednotlivými 12 princípmi ale Vám zároveň ponúkne príklady dobrej praxe tak zo zahraničia ako aj z domáceho prostredia.

Inšpiratívne samoštúdium nájdete na webovej stránke www.eloge.sk.

Súbory na stiahnutie

Metodika monitorovania a evaluácie vzdelávacích programov pre odborný rozvoj miestnej samosprávy

autor: PDCS
URSO - Toolkit for Monitoring and Evaluation of Training Programmes for Professional Development of Local Government

Príručka Metodika monitorovania a evaluácie vzdelávacích programov pre odborný rozvoj miestnej samosprávy, ktorú vypracovalo Centrum expertízy pre dobrú správu vecí verejných pri Rade Európy, bola preložená do slovenského jazyka s cieľom prispieť k zlepšeniu riadenia ľudských zdrojov poskytnutím konkrétnych nástrojov a postupov, ktoré sa majú implementovať v rámci monitorovania a hodnotenia vzdelávacích programov poskytovaných pre zamestnancov verejnej správy. Príručka obsahuje podrobný návod, ako si v jednotlivých krokoch vypracovať parametre a indikátory vyhodnocovania poskytovaného vzdelávania.

Výsledkom projektovej aktivity, bolo vypracovanie súboru komentárov odborníkov k aplikácii metodiky na Slovensku. Dokument vznikol ako pomôcka pre všetky inštitúcie, organizácie a súkromných poskytovateľov, ktoré plánujú realizovať alebo už realizujú vzdelávanie samospráv.

Súbory na stiahnutie